CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 24 tháng 12 năm 2018 đến 28 tháng 12 năm 2018

(21/12/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (24. 12.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (25. 12.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp BCH Đảng bộ
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (26. 12.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
 ……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (27. 12.  2018):                        Chuyên môn
 • 15h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (28. 12.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 07h30: Hội nghị đại biểu cán bộ công chức, viên chức Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
 • Thành phần: theo danh sách bình bầu tại các Khoa/Phòng trong Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /12 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      25, 27                    /12 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      24                          /12 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      26, 28                    /12 /2018