CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 24 tháng 06 năm 2019 đến 28 tháng 06 năm 2019

(20/06/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (24. 06.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (25. 06.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (26. 06.  2019):                      Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (27. 06.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (28. 06.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học: ( Bs Trung - PGĐ chủ trì );
 • Bình bệnh án;
 • Bình Đơn thuốc;
 • Báo cáo Chuyên đề xét nghiệm Rotem ( Xét nghiệm đông máu toàn bộ )
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /06 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      24                         /06 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      25, 27                   /06 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      26, 28                    /06 /2019