CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 23 tháng 12 năm 2019 đến 27 tháng 12 năm 2019

(18/12/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (23. 12.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (24. 12.  2019):                       Chuyên môn
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (25. 12.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Họp Đảng ủy.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (26. 12.  2019):                       Chuyên môn
  • 15h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………….........
Thứ sáu      (27. 12.  2019):                       Chuyên môn
  • 07h45: Hội nghị Đại biểu CBCCVC Bệnh viện Đà Nẵng 2019.
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
  • Thành phần: theo danh sách đăng ký của Khoa/Phòng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /12 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      23                        /12 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      24 & 26                /12 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      25 & 27                /12/2019