CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 23 tháng 09 năm 2019 đến 27 tháng 09 năm 2019

(20/09/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (23. 09.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (24. 09.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (25. 09.  2019):                       Chuyên môn
 • Tổ chức lớp Tập huấn “ Phục hồi chức năng sau Đột quỵ ”.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban trực tuyến – Tầng 7 – Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thời gian: 08h00 – 12h00 ( buổi sáng ) & 13h30 – 16h45 ( buổi chiều )
 • Thành phần: Ban Giám đốc & có danh sách đính kèm.
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (26. 09.  2019):                         Chuyên môn
 • Tổ chức lớp Tập huấn “ Phục hồi chức năng sau Đột quỵ ”.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban trực tuyến – Tầng 7 – Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thời gian: 08h00 – 12h00 ( buổi sáng ) & 13h30 – 16h45 ( buổi chiều )
 • Thành phần: Ban Giám đốc & có danh sách đính kèm.
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (27. 09.  2019):                        Chuyên môn
 • Tổ chức lớp Tập huấn “ Phục hồi chức năng sau Đột quỵ ”.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban trực tuyến – Tầng 7 – Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thời gian: 08h00 – 12h00 ( buổi sáng ) & 13h30 – 16h45 ( buổi chiều )
 • Thành phần: Ban Giám đốc & có danh sách đính kèm.
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học : ( Bs Anh - PGĐ chủ trì );
 • Bình bệnh án;
 • Bình đơn thuốc.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /09 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       26, 27                   /09 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       24                         /09 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:       23, 25                    /09 /2019