CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 23 tháng 07 năm 2018 đến 27 tháng 07 năm 2018

(20/07/2018)
……………………………………………………………………………………
Thứ hai       (23.07.2018):                          Chuyên môn
         14h: Sinh hoạt khoa học Khối Nội - Nhiễm trùng bệnh viện (Bs Trung - PGĐ chủ trì)
- Báo cáo viên: Bs Bình (HSTC - CĐ)
- Địa điểm: Phòng Giao ban Khoa HSTC - CĐ (Tầng 4)
- Thành phần: Bác sỹ Hệ Nội
……………………………………………………………………………………
Thứ ba        (24. 07.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh - PGĐ chủ trì ).
  • 14h: Họp triển khai chương trình quản lý kháng sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng (Bs Nhân - GĐ chủ trì)
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện
- Thành phần: Ban Quản lý kháng sinh, Công ty MSD
……………………………………………………………………………………
Thứ tư         (25. 07.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ). 
  • 14h00: Họp BCH Đảng bộ
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện
- Thành phần: BCH Đảng bộ
……………………………………………………………………………………
Thứ  năm    (26. 07.  2018):                                 Chuyên môn
  • 10h00: Gặp mặt con liệt sỹ & bản thân là thương binh nhân ngày 27/7 ( Ngày Thương binh, liệt sỹ )
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện
- Thành phần: Con liệt sỹ & Bản thân thương binh đang làm việc tại các Khoa/Phòng trong Bệnh viện Đà Nẵng.
 
  • 13h30: Giao ban viện.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (27. 07.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………
 
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /07 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       23                         /07 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       24 & 26                /07 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:       25 & 27                /07 /2018