CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến 27 tháng 04 năm 2018

(17/04/2018)
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 23 tháng 04 năm 2018 đến 27 tháng 04 năm 2018
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (23. 04.  2018):                       Chuyên môn
  • 13h30: Đoàn Thanh tra Bộ tư lệnh quân khu 5 thanh tra Bệnh viện Đà Nẵng ( Bs Anh PGĐ chủ trì ).
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
- Thành phần: có giấy mời.
 ……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (24. 04.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
 …………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (25. 04.  2018):       NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG ( 10.03 ÂL )
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (26. 04.  2018):                        Chuyên môn
  • 13h30: Giao ban viện.
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (27. 04.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa học chuyên đề “ Quản lý tốt để đạt hiệu quả - an toàn – chi phí cho bệnh nhân Hen và COPD ” (Bs Nhân - GĐ chủ trì);
- Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                     /04 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      23, 27        /04 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      24, 26        /04 /2018