CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 22 tháng 10 năm 2018 đến 26 tháng 10 năm 2018

(18/10/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (22. 10.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (23. 10.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
  • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện (Bs Anh – PGĐ chủ trì)
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (24. 10.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (25. 10.  2018):                        Chuyên môn
  • 15h00: Làm việc với Khoa Khám bệnh ( Bs Nhân – GĐ chủ trì)
  • Địa điểm: Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Thành phần: Bs Nhân ( GĐ ), Bs Trung ( PGĐ ), tất cả các Phòng ban chức năng & các cán bộ nhân viên trong khoa.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (26. 10.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /10 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      22 & 25                /10 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      23 & 26                /10 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      24                         /10 /2018