CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 22 tháng 07 năm 2019 đến 26 tháng 07 năm 2019

(18/07/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (22. 07.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (23. 07.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (24. 07.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (25. 07.  2019):                         Chuyên môn
 • 10h00: Gặp mặt con liệt sỹ & bản thân là thương binh nhân ngày 27/07 ( Ngày Thương binh, liệt sỹ )
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: có giấy mời.
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (26. 07.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học: ( Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
 •  Bình bệnh án;
 • Bình Đơn thuốc.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /07 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      23 & 25                /07 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      22                        /07 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      24 & 26                /07 /2019