CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 22 tháng 04 năm 2019 đến 26 tháng 04 năm 2019

(14/04/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (22. 04.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (23. 04.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (24. 04.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Họp Đảng ủy.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (25. 04.  2019):                        Chuyên môn
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (26. 04.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • Hội thi chung kết “ Hội nghề nghiệp giỏi thanh lịch Bệnh viện Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2019 ”;
 • 07h30: Thi lý thuyết;
 • 13h00: Thi rung chuông vàng.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng;
 • Thành phần: theo thông báo & có giấy mời.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /04 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                   /04 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      22, 24 & 26           /04 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      23 & 25                 /04 /2019