CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 21 tháng 10 năm 2019 đến 25 tháng 10 năm 2019

(18/10/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (21. 10.  2019):                       Chuyên môn
 • 14h00: Họp Đoàn triển khai nội dung kiểm tra (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì).
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Các thành viên trong Đoàn kiểm tra Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (22. 10.  2019):                       Chuyên môn
 • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các khoa.
 • Thời gian: Sáng ( 08h30 đến 11h30 )
 • 13h45: Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức năm 2019 ( Bs Huỳnh Anh - TMH chủ trì ).
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: 50% các bộ Viên chức & Người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (23. 10.  2019):                       Chuyên môn
 • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các khoa.
 • Thời gian: Sáng ( 08h30 đến 11h30 )
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh - PGĐ, Bs Anh - TMH & Bs Hoàng - Ngoại TH chủ trì ).
 • 13h45: Tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức năm 2019 ( Bs Nhân - GĐ chủ trì ).
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: 50% các bộ Viên chức & Người lao động còn lại đang làm việc tại Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (24. 10.  2019):                       Chuyên môn
 • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các khoa.
 • Thời gian: Sáng ( 08h30 đến 11h30 ) & Chiều ( 14h00 đến 17h00 ).
………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (25. 10.  2019):                       Chuyên môn
 • Đoàn kiểm tra của Bệnh viện kiểm tra các khoa.
 • Thời gian: Sáng ( 08h30 đến 11h30 ) & Chiều ( 14h00 đến 17h00 ).
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh - PGĐ, Bs Anh- TMH & Bs Hoàng - Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /10 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                   /10 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      21, 23                    /10 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      22, 24 & 25            /10 /2019