CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 21 tháng 09 năm 2020 đến 25 tháng 09 năm 2020

(18/09/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (21. 09.  2020):                 -     Tập trung công tác Phòng chống dịch;
-     Chuyên môn.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (22. 09.  2020):                 -     Tập trung công tác Phòng chống dịch;
-     Chuyên môn.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (23. 09.  2020):                 -     Tập trung công tác Phòng chống dịch;
-     Chuyên môn.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (24. 09.  2020):                 -     Tập trung công tác Phòng chống dịch
-     Chuyên môn.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ sáu       (25. 09.  2020):                 -     Tập trung công tác Phòng chống dịch;
-     Chuyên môn.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /09 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        21                        /09 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        22 & 24                /09 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:        23 & 25                /09 /2020