CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 21 tháng 05 năm 2018 đến 25 tháng 05 năm 2018

(17/05/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (21. 05.  2018):                       Chuyên môn
  • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 3 ) tại Cà Mau – Hồ Chí Minh của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
  • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (22. 05.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (23. 05.  2018):                       Chuyên môn
  •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 3 ) tại Sa Pa – Hà Nội của CBVC & NLĐ - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
  • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (24. 05.  2018):                        Chuyên môn
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (25. 05.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /05 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:     22 & 24                /05 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:     23 & 25                /05 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:     21                        /05 /2018