CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 21 tháng 01 năm 2019 đến 25 tháng 01 năm 2019

(18/01/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (21. 01.  2019):                       Chuyên môn
 • Kiểm tra An toàn hợp lý Dược theo thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (22. 01.  2019):                        Chuyên môn
 • Kiểm tra An toàn hợp lý Dược theo thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 •  09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (23. 01.  2019):                       Chuyên môn
 • Kiểm tra An toàn hợp lý Dược theo thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (24. 01.  2019):                        Chuyên môn
 • Kiểm tra An toàn hợp lý Dược theo thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 •  14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung - PGĐ chủ trì)
 • Báo cáo viên: Khoa Nội Thận Tiết niệu – Nội tiết & Khoa Nội Hô hấp – Miễn dịch dị ứng báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa HSTC - CĐ (Tầng 4)
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (25. 01.  2019):                        Chuyên môn
 • Kiểm tra An toàn hợp lý Dược theo thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 •  09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /01 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      21                         /01 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      22, 24                   /01 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      23, 25                   /01 /2019