CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 20 tháng 08 năm 2018 đến 24 tháng 08 năm 2018

(20/08/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (20. 08.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (21. 08.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (22. 08.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 10h00: Tiếp Thanh tra Bộ Y tế.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Bs Ngọc PGĐ, Bs Trung PGĐ, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tổng hợp & Khoa Dược.
 • 13h30: Giao ban viện.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (23. 08.  2018):                        Chuyên môn
 • ·      Tiếp Đoàn làm việc của Bộ Y tế.
  - Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  - Thời gian: Buổi Sáng ( Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau )
  - Thành phần: Ban Giám đốc, Trưởng hoặc phụ trách tất cả các Khoa/Phòng
 • 14h00: Họp BCH Đảng bộ
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (24. 08.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /08 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      20 & 24                /08 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       22                        /08 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:      21 & 23                /08 /2018