CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 20 tháng 07 năm 2020 đến 24 tháng 07 năm 2020

(17/07/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (20. 07.  2020):                Chuyên môn
 •  Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (21. 07.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 08h20: Thực hiện công tác Tổ chức cán bộ (có Thông báo gởi về các Khoa/Phòng).
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa (Bs Trung  – PGĐ chủ trì).
 • 13h45: Sở Y tế thành phố Đà Nẵng kiểm tra Bệnh viện Đà Nẵng về nhiệm vụ trọng tâm số 02 của ngành.
 • Thành phần: có sổ mời.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (22. 07.  2020):                Chuyên môn
 •  Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 08h20: Thực hiện công tác Tổ chức cán bộ (có Thông báo gởi về các Khoa/Phòng).
 • 10h00: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 3 ) tại Intercotinenal – Đà Nẵng năm 2020.
 • Thành phần: Chủ tịch Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ & theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 10h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 2 ) tại Đà Nẵng - Đà Lạt – Đà Nẵng năm 2020.
 • Thành phần: Chủ tịch Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ & theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (23. 07.  2020):               Chuyên môn
 •  Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 10h00: Gặp mặt con liệt sỹ & bản thân là thương binh nhân ngày 27/07 ( Ngày Thương binh, liệt sỹ )
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: có giấy mời.
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Báo cáo viên: Khoa Nội Tiêu hóa & Khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội.
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (24. 07.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học : (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
 • Bình bệnh án;
 • Bình đơn thuốc.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /07 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        21 & 23               /07 /2020   
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        22 & 24               /07 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:        20                       /07 /2020