CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 20 tháng 05 năm 2019 đến 24 tháng 05 năm 2019

(16/05/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (20. 05.  2019):                           Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (21. 05.  2019):                           Chuyên môn
·      09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
 
·      14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Anh – PGĐ chủ trì)
-       Địa điểm: Phòng Giao ban viện
-       Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư          (22. 05.  2019):                           Chuyên môn
·      08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 3 ) tại Hạ Long – Hà Nội của CBVC & NLĐ - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
-       Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
-       Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 
·      09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 
·      13h45: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khóa XII ) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-       Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
-       Thành phần: Tất cả Đảng viên; Trưởng, phó khoa phòng; Điều dưỡng trưởng/Kỹ thuật viên trưởng các khoa phòng; Chủ tịch Công đoàn; Bí Thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (23. 05.  2019):                           Chuyên môn
·      14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
- Báo cáo viên: Khoa Nội Tiêu hóa & Khoa Nội Tim mạch báo cáo.
- Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
- Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu        (24. 05.  2019):                           Chuyên môn
·      08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 5 ) tại Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
-       Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
-       Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.                                                                          
 
·      09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung
Bs. Lê Đức Nhân:                      21 & 23                 /05 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                       /05 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:                                        /05 /2019
Bs . Nguyễn Thành Trung:        20, 22 & 24            /05 /2019