CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 20 tháng 01 năm 2020 đến 24 tháng 01 năm 2020

(17/01/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (20. 01.  2020):                       Chuyên môn
  • 14h00: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và Tổng kết công tác Đảng năm 2019.
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ Bệnh viện Đà Nẵng ( chính thức và dự bị ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (21. 01.  2020):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh  – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (22. 01.  2020):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (23. 01.  2020):            NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2020
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (24. 01.  2020):           NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2020
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /01 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       22                         /01 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       21                         /01 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:       20                         /01 /2020