CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 19 tháng 11 năm 2018 đến 23 tháng 11 năm 2018

(16/11/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (19. 11.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (20. 11.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
 
  • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì)
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (21. 11.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (22. 11.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (23. 11.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /11 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      19 & 21                /11 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      20 & 22                /11 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      23                         /11 /2018