CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 19 tháng 08 năm 2019 đến 23 tháng 08 năm 2019

(16/08/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (19. 08.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (20. 08.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (21. 08.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Tổ chức tập huấn “ Giám sát nhiễm khuẩn Bệnh viện theo Quyết định số 3916/QĐ-BYT ” ( Bs Ngọc - GĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đà Nẵng & viên chứ, người lao động có trình độ Đại học trở lên.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (22. 08.  2019):                        Chuyên môn
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 •  Báo cáo viên: Khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp & Khoa Huyết học – Truyền máu báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
 • 15h00: Làm việc với Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng (Bs Nhân – GĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban Đào tạo Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………….......
Thứ sáu      (23. 08.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học: ( Bs Anh - PGĐ chủ trì );
 • Bình bệnh án;
 • Bình Đơn thuốc.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /08 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      23                         /08 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      20, 22                   /08 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      19, 21                   /08 /2019