CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 19 tháng 03 năm 2018 đến 23 tháng 02 năm 2018

(15/03/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (19. 03.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (20. 03.  2018):                        Chuyên môn
  • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện (Bs Anh – PGĐ chủ trì)
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
  • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (21. 03.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (22. 03.  2018):                                 Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (23. 03.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
- Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                    21 & 23                /03 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       19, 20 & 22                   /03 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       Đi công tác