CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 19 tháng 02 năm 2018 đến 23 tháng 02 năm 2018

(17/02/2018)
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 19 tháng 02 năm 2018 đến 23 tháng 02 năm 2018
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (19. 02.  2018):                      
* CÁC KHOA, PHÒNG ĐẢM BẢO CHUYÊN MÔN, TRỰC GÁC, HẬU CẦN & AN NINH TRẬT TỰ ĐÓN TẾT ÂM LỊCH NĂM 2018 *
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (20. 02.  2018):                       
* CÁC KHOA, PHÒNG ĐẢM BẢO CHUYÊN MÔN, TRỰC GÁC, HẬU CẦN & AN NINH TRẬT TỰ ĐÓN TẾT ÂM LỊCH NĂM 2018 *
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (21. 02.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (22. 02.  2018):                                 Chuyên môn
  • Tiếp khách ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02 )
- Thành phần: có thông báo mời.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (23. 02.  2018):                        Chuyên môn
  • Tiếp khách ngày Thầy thuốc Việt Nam ( 27/02 )
- Thành phần: có thông báo mời.
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..