CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 18 tháng 11 năm 2019 đến 22 tháng 11 năm 2019

(14/11/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (18. 11.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (19. 11.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung  – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (20. 11.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (21. 11.  2019):                        Chuyên môn
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Báo cáo viên: Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc & Khoa Nội Tim mạch báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội.
……………………………………………………………………………………….........
Thứ sáu      (22. 11.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học : ( Bs Trung - PGĐ chủ trì );
 • Bình bệnh án;
 • Bình đơn thuốc.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /11 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      18                         /11 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      19, 21                   /11 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:       20, 22                  /11/2019