CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 18 tháng 06 năm 2018 đến 22 tháng 06 năm 2018

(15/06/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (18. 06.  2018):                       Chuyên môn
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (19. 06.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
 • KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (20. 06.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
 • 14h00: Tập huấn cho mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (21. 06.  2018):                        Chuyên môn
 • KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (22. 06.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 15h00: Họp Hội đồng Ngoại khoa – Bệnh viện Đà Nẵng (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa & tất cả các bác sỹ khối Ngoại, Liên chuyên khoa, Sản, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /06 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      18 & 21                /06 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      19                         /06 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:      20 & 22                /06 /2018