CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 18 tháng 03 năm 2019 đến 22 tháng 03 năm 2019

(14/03/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (18. 03.  2019):                       Chuyên môn
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 1 ) tại Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
 • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • 15h00: Rà soát dụng cụ phẫu thuật ( Bs Anh – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Ban chủ nhiệm các khoa Ngoại, Ban chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức, Khoa Dược & Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (19. 03.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (20. 03.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (21. 03.  2019):                        Chuyên môn
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs – TK. Nội Tổng hợp chủ trì)
 • Báo cáo viên: Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc & Khoa Nội Tổng hợp báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (22. 03.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án ( Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                    20 & 22               /03 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      18                        /03 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      19 & 21                /03 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:                                  /03 /2019