CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 18 tháng 02 năm 2019 đến 22 tháng 02 năm 2019

(15/02/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (18. 02.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (19. 02.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (20. 02.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 15h30: Họp Phòng khám – Bệnh viện Đà Nẵng ( Bs Trung PGĐ chủ trì ).
 • Thành phần: Trưởng các Phòng Ban chức năng, Ban chủ nhiệm khoa Khám bệnh, Trưởng các khoa Xét nghiệm, Trưởng khoa Dược, Điều dưỡng phụ trách Bệnh viện ban ngày & tất cả các bác sỹ tham gia Phòng khám.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban Khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (21. 02.  2019):                       Chuyên môn
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung - PGĐ chủ trì)
 • Báo cáo viên: Khoa Nội Thần kinh – Cơ xương khớp & Khoa Y học nhiệt đới báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (22. 02.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc  & Khoa Nội Hô hấp – Miễn dịch dị ứng báo cáo ( Bs Trung - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung     
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /02 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      22                          /02 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      18, 20                    /02 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      19, 21                    /02 /2019