CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 17 tháng 12 năm 2018 đến 21 tháng 12 năm 2018

(17/12/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (17. 12.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (18. 12.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (19. 12.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 ……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (20. 12.  2018):                       Chuyên môn
  • 10h00: Gặp mặt quân nhân & quân nhân dự bị tại Bệnh viện Đà Nẵng nhân ngày 22/12 ( Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam )
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: có giấy mời.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (21. 12.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /12 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      21                         /12 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      18, 20                    /12 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      17, 19                    /12 /2018