CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 17 tháng 06 năm 2019 đến 21 tháng 06 năm 2019

(14/06/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (17. 06.  2019):                       Chuyên môn
 • 08h00: Hội thảo Quốc tế Chẩn đoán hình.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: theo giấy mời
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (18. 06.  2019):                       Chuyên môn
 • 08h00: Hội thảo Quốc tế Chẩn đoán hình.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: theo giấy mời
 •  09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (19. 06.  2019):                      Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Báo cáo viên: Khoa Dinh dưỡng & Khoa Nội Hô hấp – Miễn dịch dị ứng báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (20. 06.  2019):                       Chuyên môn
 • 13h50: Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của quần chúng để xét tặng danh hiệu “ Thầy thuốc Ưu tú ” Bệnh viện Đà Nẵng lần thứ 13.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng
 • Thành phần: Tất cả các viên chức & người lao động có trình độ Trung cấp trở lên chia làm 03 đợt theo thời gian như thông báo gửi về Khoa/Phòng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (21. 06.  2019):                       Chuyên môn
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 7 ) tại Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2019.
 • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.                                                                          
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng xét tặng “ Thầy thuốc ưu tú ”(Bs Nhân – GĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Tất cả các thành viên trong Hội đồng xét tặng “ Thầy thuốc ưu tú ”.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /06 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      17, 19                    /06 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      18, 20                    /06 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:       21                         /06 /2019