CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 17 tháng 02 năm 2020 đến 21 tháng 02 năm 2020

(13/02/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (17. 02.  2020):                       Chuyên môn
 • 13h30 – 17h00: Nghiệm thu thuyết minh đề cương.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (18. 02.  2020):                      Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung  – PGĐ chủ trì ).
 • 13h30 – 17h00: Nghiệm thu thuyết minh đề cương.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (19. 02.  2020):                      Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Làm việc với Khoa Nội Tim mạch về triển khai đơn vị Hồi sức Tim ( Bs Trung chủ trì ).
  • Địa điểm: Khoa Nội Tim mạch.
  • Thành phần: Các Phòng chức năng & Khoa Nội Tim mạch
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (20. 02.  2020):                       Chuyên môn
 • 14h00: Họp 03 khoa Xét nghiệm (Khoa Huyết học – Truyền máu, Khoa Sinh hóa & Khoa Vi sinh) (Bs Ngọc – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch tổng hợp & Ban chủ nhiệm Khoa Huyết học – Truyền máu, Khoa Sinh hóa, Khoa Vi sinh.
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (21. 02.  2020):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /02 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       18 & 20                /02 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       17                         /02 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:       19 & 21                /02 /2020