CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 16 tháng 12 năm 2019 đến 20 tháng 12 năm 2019

(12/12/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (16. 12.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (17. 12.  2019):                       Chuyên môn
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Anh – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (18. 12.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (19. 12.  2019):                        Chuyên môn
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Báo cáo viên: Khoa Nội Tổng hợp & Khoa Tim mạch can thiệp báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội.
………………………………………………………………………………………..........
Thứ sáu      (20. 12.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học : ( Bs Trung - PGĐ chủ trì );
 • Bình bệnh án;
 • Bình đơn thuốc.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /12 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      17                        /12 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      18 & 20                /12 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      16 & 19                /12/2019