CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 16 tháng 07 năm 2018 đến 20 tháng 07 năm 2018

(13/07/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (16. 07.  2018):                       Chuyên môn
 • 14h00: Tập huấn Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 05 năm 2018 của Bộ Y tế - P.Kế hoạch tổng hợp báo cáo.( Bs Ngọc chủ trì ).
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa & Điều dưỡng hành chính trong khoa.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (17. 07.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (18. 07.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 13h45: Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức năm 2018.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Anh PGĐ, 50% CBVC & Người lao động trong Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (19. 07.  2018):                        Chuyên môn
 • 13h45: Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức năm 2018.
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Bs Ngọc PGĐ, 50% CBVC & Người lao động trong Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (20. 07.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Tổ chức giới thiệu và tập huấn phương pháp 5S cho nhân viên;
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: CBVC & Người lao động có trình độ đại học trở lên.
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /07 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      16 & 19                /07 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      17 & 20                /07 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:      18                         /07 /2018