CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 16 tháng 04 năm 2018 đến 20 tháng 04 năm 2018

(01/01/1900)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (16. 04.  2018):                       Chuyên môn
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (17. 04.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ). 
  • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện (Bs Ngọc – PGĐ chủ trì)
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (18. 04.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ). 
  • 14h00: Họp BCH Đảng bộ
- Địa điểm: Phòng Giao ban viện
- Thành phần: BCH Đảng bộ
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (19. 04.  2018):                                 Chuyên môn
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (20. 04.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ). 
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
- Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                    18/04 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                 
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       16, 17, 19 & 20    /04 /2018