CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 15 tháng 07 năm 2019 đến 19 tháng 07 năm 2019

(11/07/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (15. 07.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (16. 07.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
 
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (17. 07.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
    • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
    • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (18. 07.  2019):                                 Chuyên môn
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
- Báo cáo viên: Khoa Dinh dưỡng & Khoa Nội Hô hấp – Miễn dịch dị ứng báo cáo.
- Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
- Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (19. 07.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa học “ Tiếp cận mới trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nặng ” ( Bs Nhân - GĐ chủ trì );
              - Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /07 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       16                         /07 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       15 & 18                /07 /2019
Bs . Nguyễn Thành Trung:       17 & 19                /07 /2019