CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 15 tháng 06 năm 2020 đến 19 tháng 06 năm 2020

(11/06/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (15. 06.  2020):                 Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (16. 06.  2020):                Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa (Bs Trung – PGĐ chủ trì).
 •  Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (17. 06.  2020):                Chuyên môn
 •  Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (18. 06.  2020):                Chuyên môn
 •  Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 •  14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Anh – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện - BVĐN
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học Khối Nội (Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Báo cáo viên: Khoa Nội Thận tiết niệu – Nội tiết & Khoa Nội Hô hấp – Miễn dịch dị ứng báo cáo.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban -  Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc – Bệnh viện Đà Nẵng (Tầng 4).
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ hệ Nội.
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (19. 06.  2020):              Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Nội Tim mạch, Khoa Tim mạch can thiệp & Khoa Tim bẩm sinh & Cấu trúc báo cáo ( Bs Ngọc - PGĐ chủ trì );
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
 • Ngày 15/06/2020:
 • Bs. Võ Thị Thu Hà: 07h30 – 11h30
 • Bs. Nguyễn Thành Trung: 13h00 – 17h00
 • Ngày 16/06/2020:
 • Bs. Võ Thị Thu Hà
 • Ngày 17/06/2020:
 •  Bs. Võ Thị Thu Hà: 07h30 – 11h30
 • Bs. Trần Thị Khánh Ngọc: 13h00 – 17h00
 • Ngày 18/06/2020:
 • Bs. Phạm Trần Xuân Anh
 • Ngày 19/06/2020:
 • Bs. Trần Thị Khánh Ngọc