CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 14 tháng 09 năm 2020 đến 18 tháng 09 năm 2020

(10/09/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (14. 09.  2020):                 -   Tập trung công tác Phòng chống dịch;
-   Chuyên môn.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (15. 09.  2020):                 -   Tập trung công tác Phòng chống dịch;
-   Chuyên môn.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (16. 09.  2020):                  -   Tập trung công tác Phòng chống dịch;
-   Chuyên môn.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (17. 09.  2020):                 -   Tập trung công tác Phòng chống dịch
-   Chuyên môn.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (18. 09.  2020):                 -   Tập trung công tác Phòng chống dịch;
-   Chuyên môn.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /09 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        16 & 18               /09 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        15 & 17               /09 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:         14                       /09 /2020