CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 14 tháng 05 năm 2018 đến 18 tháng 05 năm 2018

(10/05/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (14. 05.  2018):                       Chuyên môn
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 2 ) tại Cà Mau – Hồ Chí Minh của lãnh đạo chủ chốt - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
 • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (15. 05.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện (Bs Anh – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (16. 05.  2018):                       Chuyên môn
 
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 2 ) tại Sa Pa – Hà Nội của CBVC & NLĐ - Bệnh viện Đà Nẵng năm 2018.
 • Thành phần: theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (17. 05.  2018):                                 Chuyên môn
 
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (18. 05.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ). 
 • 13h30: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
- Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /05 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       14                         /05 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       15 & 17                /05 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:       16 & 18                /05/2018