CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 14 tháng 01 năm 2019 đến 18 tháng 01 năm 2019

(10/01/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (14. 01.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (15. 01.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Thống nhất Phương án kiến trúc công trình: Trung tâm Tim mạch ( Giai đoạn 2 ) & Trung tâm Thần kinh – Chấn thương – Bỏng Tạo hình (Bs Nhân - GĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: theo giấy mời đã gửi.
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (16. 01.  2019):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (17. 01.  2019):                        Chuyên môn
 • 15h00: Họp Hội đồng Ngoại khoa – Bệnh viện Đà Nẵng (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa & tất cả các bác sỹ khối Ngoại, Liên chuyên khoa, Sản, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (18. 01.  2019):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /01 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:     16, 18                     /01 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      15, 17                    /01 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      14                          /01 /2019