CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 13 tháng 08 năm 2018 đến 17 tháng 08 năm 2018

(08/09/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (13. 08.  2018):                         Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (14. 08.  2018):                         Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện (Bs Anh – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (15. 08.  2018):                         Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 15h30: Họp Hội đồng Ngoại khoa – Bệnh viện Đà Nẵng (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Ban chủ nhiệm khoa & tất cả các bác sỹ khối Ngoại, Liên chuyên khoa, Sản, Phẫu thuật – Gây mê hồi sức.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (16. 08.  2018):                         Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (17. 08.  2018):                         Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung         
Bs. Lê Đức Nhân:                                                  /08 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:         13                        /08 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:         14 & 16                /08 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:        15 & 17                /08 /2018