CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 13 tháng 07 năm 2020 đến 17 tháng 07 năm 2020

(08/07/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai        (13. 07.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba         (14. 07.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 08h20: Thực hiện công tác Tổ chức cán bộ (có Thông báo gởi về các Khoa/Phòng).
 • 09h30: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh  – PGĐ chủ trì ).
 • 14h00: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (15. 07.  2020):                Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 08h30: Họp Đoàn tham quan nghỉ dưỡng ( Đợt 2 ) tại Intercotinenal – Đà Nẵng năm 2020.
 • Thành phần: Chủ tịch Công đoàn, Phòng Tổ chức cán bộ & theo danh sách Khoa/Phòng đã đăng ký.
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm     (16. 07.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
 • 14h00: KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.
 • 15h30: Sinh hoạt khoa học phòng khám (Bs Trung – chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban khoa Khám bệnh – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: Tất cả các Bác sỹ tham gia phòng khám và cấp cứu.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (17. 07.  2020):               Chuyên môn
 • Duyệt mổ (Bs Anh (PGĐ), Bs Anh (TMH) & Bs Hoàng (Ngoại TH) chủ trì).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung       
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /07 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:        14                        /07 /2020   
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:        16                        /07 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:        13, 15 & 17          /07 /2020