CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 13 tháng 01 năm 2020 đến 17 tháng 01 năm 2020

(09/01/2020)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (13. 01.  2020):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (14. 01.  2020):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh  – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………….
Thứ tư         (15. 01.  2020):                      Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (16. 01.  2020):                      Chuyên môn
  • 13h30: Giao ban viện.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện.
……………………………………………………………………………………………
Thứ sáu       (17. 01.  2020):                     Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /01 /2020
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       14 & 16                /01 /2020             
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       13                         /01 /2020
Bs. Nguyễn Thành Trung:       15 & 17                /01 /2020