CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 12 tháng 11 năm 2018 đến 16 tháng 11 năm 2018

(06/11/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (12. 11.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (13. 11.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (14. 11.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Họp BCH Đảng bộ
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: BCH Đảng bộ
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (15. 11.  2018):                        Chuyên môn
 • 14h00: Đánh giá kết quả tự kiểm tra bệnh viện năm 2018
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Hai đoàn kiểm tra theo thông báo số  1012/TB-BVĐN ngày 15.10.2018 về việc tổ chức kiểm tra cuối năm 2018
 • Chủ trì: TS Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (16. 11.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
 • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /11 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      13 & 15                /11 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      12                         /11 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      14 & 16                 /11 /2018