CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 12 tháng 08 năm 2019 đến 16 tháng 08 năm 2019

(08/08/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (12. 08.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (13. 08.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
  • 14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (14. 08.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (15. 08.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (16. 08.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Hội thảo khoa học về bệnh nhiễm khuẩn chuyên đề “ Sử dụng kháng sinh hợp lý bảo vệ hệ sinh thái bệnh viện ” ( Bs Nhân - GĐ chủ trì );
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /08 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      13 & 15                /08 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:                                   /08 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:       12, 14 & 16          /08 /2019