CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 12 tháng 03 năm 2018 đến 16 tháng 03 năm 2018

(10/03/2018)
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 12 tháng 03 năm 2018 đến 16 tháng 03 năm 2018
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (12. 03.  2018):                       Chuyên môn
  • 13h15: Hội thảo khoa học chuyên đề “ Cải tiến chất lượng Bệnh viện: Con đường từ áp dụng chuẩn chất lượng bệnh viện đến Y tế tinh gọn ( LEAN ) ” ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
  • Thành phần: Ban Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản lý chất lượng, thành viên mạng lưới Quản lý chất lượng.
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (13. 03.  2018):                        Chuyên môn
  • Họp Hội đồng KHKT nghiệm thu và đánh giá đề tài NCKH năm 2018.
-   Thời gian:
* Sáng: 09h00 đến 11h30
* Chiều: 13h30 đến 17h00
-    Địa điểm: Phòng Giao ban viện
-   Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng KHKT Bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (14. 03.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • Họp Hội đồng KHKT nghiệm thu và đánh giá đề tài NCKH năm 2018.
-   Thời gian:
* Sáng: 09h00 đến 11h30
* Chiều: 13h30 đến 17h00
-    Địa điểm: Phòng Giao ban viện
-   Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng KHKT Bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (15. 03.  2018):                                 Chuyên môn
  • Họp Hội đồng KHKT nghiệm thu và đánh giá đề tài NCKH năm 2018.
-   Thời gian:
* Sáng: 09h00 đến 11h30
* Chiều: 13h30 đến 17h00
-    Địa điểm: Phòng Giao ban viện
-   Thành phần: Các thành viên trong Hội đồng KHKT Bệnh viện.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (16. 03.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 13h30: Sinh hoạt khoa học: Hội thảo khoa học “ Những tiến bộ mới trong điều trị Gerd: Từ lý thuyết đến ứng dụng vào thực tế lâm sàng ” ( Bs Anh - PGĐ chủ trì )
- Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                    14/03 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       13 & 15 /03 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       12 & 16 /03 /2018