CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến 16 tháng 02 năm 2018

(10/02/2018)
CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến 16 tháng 02 năm 2018
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (12. 02.  2018):                       Chuyên môn
* ĐOÀN BỆNH VIỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT ÂM LỊCH NĂM 2018 CỦA CÁC KHOA/ PHÒNG *
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (13. 02.  2018):                        Chuyên môn
* ĐOÀN BỆNH VIỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT ÂM LỊCH NĂM 2018 CỦA CÁC KHOA/ PHÒNG *
……………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (14. 02.  2018):                      
* CÁC KHOA, PHÒNG ĐẢM BẢO CHUYÊN MÔN, TRỰC GÁC, HẬU CẦN & AN NINH TRẬT TỰ ĐÓN TẾT ÂM LỊCH NĂM 2018 *
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (15. 02.  2018):   
 * CÁC KHOA, PHÒNG ĐẢM BẢO CHUYÊN MÔN, TRỰC GÁC, HẬU CẦN & AN NINH TRẬT TỰ ĐÓN TẾT ÂM LỊCH NĂM 2018 *                    
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (16. 02.  2018):          
* CÁC KHOA, PHÒNG ĐẢM BẢO CHUYÊN MÔN, TRỰC GÁC, HẬU CẦN & AN NINH TRẬT TỰ ĐÓN TẾT ÂM LỊCH NĂM 2018 *           
……………………………………………………………………………………………..