CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 11 tháng 11 năm 2019 đến 15 tháng 11 năm 2019

(07/11/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (11. 11.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (12. 11.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc  – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………......
Thứ tư         (13. 11.  2019):                      Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (14. 11.  2019):                       Chuyên môn
  • 13h30: Sinh hoạt khoa học – Hội nghị khoa học chuyên đề “ Cập nhật chương trình nâng cao chất lượng dinh dưỡng lâm sàng ” (Bs Ngọc - PGĐ chủ trì);
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (15. 11.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /11 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      11                         /11 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      12, 14                   /11 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      13, 15                   /11 /2019