CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 11 tháng 06 năm 2018 đến 15 tháng 06 năm 2018

(08/06/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (11. 06.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (12. 06.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (13. 06.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (14. 06.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (15. 06.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Sinh hoạt khoa học – Bình bệnh án (Bs Anh - PGĐ chủ trì);
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /06 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      11                         /06 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      12 & 14                /06 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:     13 & 15                /06 /2018