CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 11 tháng 03 năm 2019 đến 15 tháng 03 năm 2019

(07/03/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (11. 03.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (12. 03.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
  •  14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Anh – PGĐ chủ trì)
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
  • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (13. 03.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (14. 03.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (15. 03.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                    13                         /03 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       12 & 14                /03 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       11 & 15                /03 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:                                   /03 /2019