CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 11 tháng 02 năm 2019 đến 15 tháng 02 năm 2019

(31/01/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (11. 02.  2019):                       Chuyên môn
  • 08h00: Giao ban viện đầu năm Âm lịch.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
  • Thành phần: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cực chiến binh, Trưởng phó các Khoa/Phòng, Điều dưỡng trưởng khoa & Kỹ thuật viên trưởng khoa.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (12. 02.  2019):                        Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Anh – PGĐ chủ trì ).
 …………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (13. 02.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (14. 02.  2019):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu       (15. 02.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung      
Bs. Lê Đức Nhân:                                                 /02 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:       13, 15                   /02 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:       12, 14                   /02 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:       11                         /02 /2019