CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 đến 14 tháng 12 năm 2018

(05/12/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (10. 12.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (11. 12.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
 •  14h00: Họp Hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện ( Bs Trung – PGĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Điều dưỡng, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư thiết bị y tế, Điều dưỡng trưởng các khoa & Kỹ thuật viên trưởng các khoa trong Bệnh viện.
………………………………………………………………………………………….....
Thứ tư         (12. 12.  2018):                       Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (13. 12.  2018):                        Chuyên môn
 • 14h00: Họp Ban Quản lý Kháng sinh ( Bs Nhân – GĐ chủ trì)
 • Địa điểm: Phòng Giao ban viện
 • Thành phần: Ban Quản lý kháng sinh – Bệnh viện Đà Nẵng ( có danh sách mời ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (14. 12.  2018):                        Chuyên môn
 • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
 •  07h30 đến 17h00: Hội nghị Khoa học Hồi sức tích cực & Chống độc khu vực miền Trung năm 2018 tại Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Địa điểm : Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
 • Thành phần: có giấy mời.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                               /12 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:      11 & 12                /12 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      10 & 13                /12 /2018
Bs. Nguyễn Thành Trung:      14                         /12 /2018