CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 10 tháng 09 năm 2018 đến 14 tháng 09 năm 2018

(07/09/2018)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (10. 09.  2018):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (11. 09.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Ngọc – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (12. 09.  2018):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  • 14h00: Xét duyệt sáng kiến cải tiến năm 2018.
  • Thành phần: Hội đồng KHKT, các tác giả chuẩn bị bài Power point trình chiếu.
  • Địa điểm: Phòng Giao ban viện – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (13. 09.  2018):                        Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (14. 09.  2018):                        Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /09 /2018
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                   /09 /2018
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      11, 13 & 14           /09 /2018
Bs . Nguyễn Thành Trung:     10 & 12                 /09 /2018