CHƯƠNG TRÌNH TUẦN Từ ngày 10 tháng 06 năm 2019 đến 14 tháng 06 năm 2019

(06/06/2019)
……………………………………………………………………………………………..
Thứ hai       (10. 06.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ ba        (11. 06.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h00: Kiểm tra Quy chế chuyên môn tại các Khoa ( Bs Trung – PGĐ chủ trì ).
…………………………………………………………………………………………..
Thứ tư         (12. 06.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
……………………………………………………………………………………………..
Thứ  năm    (13. 06.  2019):                       Chuyên môn
……………………………………………………………………………………………..
Thứ sáu      (14. 06.  2019):                       Chuyên môn
  • 09h30: Duyệt mổ ( Bs Anh PGĐ, Bs Anh TMH & Bs Hoàng Ngoại TH chủ trì ).
  •  14h00: Sinh hoạt khoa học – Khoa Nội Tim mạch, Khoa Tim mạch can thiệp & Khoa Tim bẩm sinh và Cấu trúc báo cáo (Bs Trung - PGĐ chủ trì );
  • Địa điểm: Hội trường lớn – Bệnh viện Đà Nẵng.
……………………………………………………………………………………………..
 
LỊCH TRỰC BAN GIÁM ĐỐC
 
Bs. Lê Đức Nhân – Giám đốc: Giải quyết công việc chung    
Bs. Lê Đức Nhân:                                                /06 /2019
Bs. Phạm Trần Xuân Anh:                                   /06 /2019
Bs. Trần Thị Khánh Ngọc:      10                         /06 /2019
Bs. Nguyễn Thành Trung:      11, 12, 13 &14     /06 /2019